Debugowanie W3WP.exe – Makro do skrótu klawiaturowego Visual Studio

Kolejne moje makro z serii przyspieszaczy programisty – tym razem przydatne przy debugowaniu ASP.NET.
Zamiast mozolnie wyklikiwać podpinanie pod proces możemy użyć makra dostępnego do pobrania tu: W3WP.EXE Debug Macro
Wystarczy załadować to makro przez Macro Explorer w Visual Studio a następnie przypisać dowolny skrót klawiaturowy i gotowe 🙂

Kod źródłowy tego makro:[sourcecode language=”vb”]Option Strict Off
Option Explicit Off
Imports System
Imports EnvDTE
Imports EnvDTE80
Imports EnvDTE90
Imports System.Diagnostics
Imports System.Security.Principal
Public Module DEBUG
Sub AttachToW3WP()
Try
Dim comp As String = WindowsIdentity.GetCurrent().Name
comp = comp.Substring(0, comp.IndexOf("\"))
Dim dbg2 As EnvDTE80.Debugger2 = DTE.Debugger
Dim t As EnvDTE80.Transport = dbg2.Transports.Item("Default")
Dim dbgeng(3) As EnvDTE80.Engine
dbgeng(0) = t.Engines.Item("T-SQL")
dbgeng(1) = t.Engines.Item("T-SQL")
dbgeng(2) = t.Engines.Item("Managed")
For Each theProcess As EnvDTE80.Process2 In dbg2.GetProcesses(t, comp)
If theProcess.Name.Contains("w3wp.exe") Then
theProcess.Attach2(dbgeng)
End If
Next
Catch ex As System.Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End Sub
End Module[/sourcecode]

Visual Studio GUID Generator – Macro

Często potrzebujemy wstawiać w kod świeżo wygenerowane GUID – bardzo ciekawym i chyba najszybszym rozwiązaniem jest użycie macro, które wstawi nam GUID po wciśnięciu skrótu klawiaturowego

Takie macro można pobrać stąd: GUID MACRO
Wystarczy załadować to makro przez Macro Explorer w Visual Studio a następnie przypisać dowolny skrót klawiaturowy i gotowe 🙂

Vista Internet Security 2012 – jak usunąć?

Jest to wirus(virus downloader), który przyjmuje rożne nazwy w stylu:
Vista Internet Security 2012
Vista Security 2012
Win 7 Antivirus 2012
XP Antivirus 2012
Win 7 Antispyware 2012 Vista
Win 7 Internet Security 2012
XP Internet Security 2012
etc.

>>> TU ROZWIĄZANIE DLA WCZEŚNIEJSZEJ WERSJI: Vista Internet Security 2011 – jak usunąć?

Przejdę do sedna sprawy, czyli jak się go pozbyć:

Używamy: Malwarebytes Anti-Malware

Jeśli Anti-Malware sobie nie radzi:

1. Odpalamy nasza wrogą aplikacje i odnajdujemy pole aktywacji produktu, tam wpisujemy kod: 2233-298080-3424 jest to kod autodestrukcji 🙂 (proszę mieć na uwadze ze to ze uruchomimy odinstalowywanie aplikacji to nie wszystko ponieważ aplikacja ściągnęła z sieci wiele innych wirusów i koniecznie należy wykonać kolejne punkty)
2. Przestawiamy czas w komputerze o tydzień do przodu(powoduje to „uśpienie” aplikacji).
3. Uruchamiamy ponownie komputer.
4. Zabijamy wszystkie procesy odpowiedzialne tj. zazwyczaj tworzy wiele procesów o trzyliterowych losowych nazwach oraz mogą pojawić się procesy o nazwach zbliżonych do nazwy śmiecia.
5. I w tym momencie skanujemy system Malwarebytes Anti-Malware i/lub czym się da byle to nie był kolejny spyware 🙂
6. Ustawiamy datę na aktualną 🙂

Vista Internet Security 2011 – jak usunąć?

Jest to wirus(virus downloader), który przyjmuje rożne nazwy w stylu:
Vista Internet Security 2011
Windows Security 2011
Internet Security 2011
Vista Security 2011
etc.

>>> TU ROZWIĄZANIE DLA NOWSZEJ WERSJI: Vista Internet Security 2012 – jak usunąć?

Przejdę do sedna sprawy, czyli jak się go pozbyć:
1. Odpalamy nasza wrogą aplikacje i odnajdujemy pole aktywacji produktu, tam wpisujemy kod: 1147-175591-6550 jest to kod autodestrukcji 🙂 (proszę mieć na uwadze ze to ze uruchomimy odinstalowywanie aplikacji to nie wszystko ponieważ aplikacja ściągnęła z sieci wiele innych wirusów i koniecznie należy wykonać punkt 3.)
2. Pobieramy i uruchamiamy plik rejestru: EXEfix.reg (wykonujemy tylko i wylacznie gdy po punkcie 1 i ponownym uruchomieniu komputera mamy problemy z uruchomieniem aplikacji w sposób standardowy czyli klikamy na ikonkę naszej aplikacji a nam zamiast aplikacji wyskakuje okienko z zapytaniem w czym uruchomić ten plik.)
3. Skanujemy system czym się da byle to nie był kolejny spyware.

jak coś to proces odpowedzialny to :
pav.exe (w przypadku Vista Internet Security 2011 dla innych wersji sa inne nazwy, aplikacja moze byc wieloprocesowa.)

przechowuje swoje pliki w:
%UserProfile%\AppData\Local\
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\

exeregfix.reg nie koniecznie zadziała na systemach w których była zmieniana wersja językowa.

Wysyłanie pliku przez FTP w C#

[sourcecode language=”csharp”]/// <summary>
/// Funkcja wysyłająca plik na serwer FTP.
/// przykładowe użycie:
/// FTP(@"c:\plik.cs", @"ftp://ftp.piotreksul.net/plik.cs",
/// "mojLogin", "mojeHaslo");
/// </summary>
/// <param name = "sciezkaLokalna"> sciezka pliku do wysłania </param>
/// <param name = "sciezkaNaSerwerze"> pełna ścieżka pliku na serwerze </param>
/// <param name = "login"> nazwa użytkownika FTP </param>
/// <param name = "haslo"> hasło do FTP </param>
void FTP(string sciezkaLokalna, string sciezkaNaSerwerze,
string login, string haslo)
{
FtpWebRequest ftp = (FtpWebRequest) WebRequest.Create(sciezkaNaSerwerze);
ftp.Credentials = new NetworkCredential(login, haslo);
ftp.KeepAlive = true;
ftp.UseBinary = true;
ftp.Method = WebRequestMethods.Ftp.UploadFile;
FileStream fs = File.OpenRead(sciezkaLokalna);
byte[] buffer = new byte[fs.Length];
fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
fs.Close();
Stream ftpstream = ftp.GetRequestStream();
ftpstream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
ftpstream.Close();
}[/sourcecode]

Zmiana tapety w C#

[sourcecode language=”csharp”][DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
private static extern int SystemParametersInfo(int uAction, int uParam,
string lpvParam, int fuWinIni);

private void SetWallpaper(string WallpaperPath)
{
SystemParametersInfo(20, 0, WallpaperPath, 0x01 | 0x02);
}[/sourcecode]